www.kvetinace-floravil.cz

AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek Plus souprava)

Žádaný kus AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek Plus souprava) od značky s dlouholetou historií AgroBio snadno můžete pořídit momentálně za mimořádně nízkou cenu! Levně za cenu 199 Kč.
EAN: 8595660501919
AgroBio MÁČENÍ sadby (Zdravý česnek
Ověřit dostupnost
Značka: AgroBio
199

Souprava pomocného přípravku Clonoplus a hnojiva Sulka Extra. Souprava je určena ke hnojení sadby máčením a poprachu stroužků česneku a je schopna rozkládat patogenní houby. Účinné látky: Clonoplus – konidie 4 kmenů hub rodu Clonostachys Sulka Extra – NPK (9.8 – 9.8 – 7.3) + 11 S (síra) + další mikroprvky Jak účinkuje? Clonoplus – Pomocný rostliny přípravek: Pomocný rostlinný přípravek ve formě dispergovatelného (smáčitelného) prášku bělavé barvy mírně houbového pachu. Ve vodě je nerozpustný, s vodou tvoří suspenzi. CLONOPLUS obsahuje spory hub přirozeně se vyskytujících v půdě, které mají schopnost rozkládat pro rostlinu organické zbytky v půdě a tím zvyšovat příjem živin z půdy. Podporují tvorbu bakteriálních hlízek. Zvyšují odolnost rostlin proti stresu, zvyšují počet vzešlých rostlin, zvyšují dynamiku růstu rostlin. Přípravek je rovněž schopen přes zimní období rozložit sklerocia, mikrosklerocia a chlamydospóry patogenních hub (Claviceps, Sclerotinia, Botrytis, Rhizoctonia, Verticillium). CLONOPLUS je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin. Sulka Extra – kapalné půdní speciální hnojivo: Hlavním účelem Sulky Extra je dodání obsažených živin rostlinám a při tomto použití je jako vedlejší efekt vzhledem k vysokému obsahu polysulfidické síry pozorováno omezení výskytu některých živočišných škůdců (např. háďatko zhoubné na česneku při hnojivém máčení sadby před výsadbou). Pro jaké rostliny a problémy? česnek (houbové choroby, živočišné škůdce) Jak jej použít? Sulka Extra: Hnojení sadby máčením před výsadbou (doba máčení 6 – 12 hodin, nechat zaschnout) Clonoplus: je určen k aplikaci do půdy. Není určen k postřiku nadzemních částí rostlin. Přípravek lze aplikovat na povrch půdy s následným zapravením do hloubky cca 5 – 10 cm před setím. Česnek je možné ošetřit přípravkem Clonoplus až 3x: Ošetření před výsadbou:připravíme suspenzi tak, že 10 g přípravku CLONOPLUS rozmícháme ve 200 ml vody (stačí k ošetření 1 kg česneku), kterou vlijeme na 1 kg stroužků v PE sáčku nebo nádobě a v průběhu ½ hodiny několikrát řádně protřepeme, aby všechny stroužky byly zcela smočeny, pak obsah vysypeme a necháme do druhého dne oschnout. Nespotřebovanou suspenzi je možné použít k dalšímu ošetření. Lze také stroužky česneku nejdříve zvlhčit vodou s adhezivem tak, aby všechny stroužky byly dokonale zvlhčeny, a pak je zaprášit přípravkem v množství 10 g/kg a po protřepání je nechat oschnout. Ošetření zálivkou těsně po vzejití – na povrch záhonu aplikovat zálivkou suspenzi CLONOPLUS (2 – 4 g/10 l vody/ 10 m2). Ošetření zálivkou na jaře po rozmrznutí půdy- v případě podzimních výsadeb česneku (aplikovat zálivkou suspenzi CLONOPLUS 2 – 4 g/10 l vody/ 10 m2). Souprava je na 1 kg sadby česneku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.